Theo chỉ đạo từ các cấp trên, HS được nghỉ học đến hết 9/02/2020. Trong thời gian này các đc CBGV- CNV tập trung làm vệ sinh, tẩy trùng...phòng chống dịch Corona; soạn bài,làm HSGA, SHCM trên trường học kết nối, tạo các khóa hojctuwowng tác với HS, thu thập các dữ liệu cho kiểm định chất lượng. Không tổ chức đi du lịch, lễ hội và các hoạt động trải nghiệm khác.

Hiệu truwowngrTH&THCS Bình Nguyên thông báo để các đồng chí CBGV - CNV cơ quan thực hiện. Trân trọng!